Ống nghiệm chân không Serum

Ống nghiệm chân không Serum

Các bài viết liên quan

 Tên sản phẩm
Thể tích
Kích thước
Màu nắp
Hóa chất
Ống nghiệm chân không Serum
2.0 ml
 13 x 75
 Màu đỏ
Clot Activator
 4.0 ml
 13 x 75
 6.0 ml
 13 x 100
 9.0 ml
 16 x 100

Copyright © 2013 - 2020 Hồng Thiện Mỹ