hotline đặt hàng: 0938221100

Ống nghiệm chân không Lithium Heparin

Ống nghiệm chân không Lithium Heparin

Các bài viết liên quan

 Tên sản phẩm
Thể tích
Kích thước
Màu nắp
Hóa chất
Ống nghiệm chân không Lithium Heparin
2.0 ml
 13 x 75
 Màu Xanh Lá
Lithium Heparine
 4.0 ml
 13 x 75
 6.0 ml
 13 x 100