hotline đặt hàng: 0938221100

Ống nghiệm chân không EDTA K3 Gel

Ống nghiệm chân không EDTA K3 Gel

Các bài viết liên quan

 Tên sản phẩm
Thể tích
Kích thước
Màu nắp
Hóa chất
Ống nghiệm chân không EDTA K3 Gel
3.5 ml
13 x 75
Màu tím nhạt
Gel + EDTA K3
5.0 ml
13 x 100