hotline đặt hàng: 0938 22 11 00

Ống nghiệm chân không EDTA K3

Ống nghiệm chân không EDTA K3

Các bài viết liên quan

 Tên sản phẩm
Thể tích
Kích thước
Màu nắp
Hóa chất
Ống nghiệm chân không EDTA K3
2.0 ml
13 x 75
Màu tím
EDTA K3
3.0 ml
13 x 75
4.0 ml
13 x 75
6.0 ml
13 x 100