hotline đặt hàng: 0938 22 11 00

Ống nghiệm chân không EDTA K2 V-Tube

Ống nghiệm chân không EDTA K2 V-Tube

Các bài viết liên quan

 Tên sản phẩm
Thể tích
Kích thước
Màu nắp
Hóa chất
Ống nghiệm chân không EDTA K2
2.0 ml
13 x 75
Màu tím
EDTA K2
3.0 ml
13 x 75
4.0 ml
13 x 75
6.0 ml
13 x 100