hotline đặt hàng: 0938221100

Ống nghiệm chân không Citrate 9:1

Ống nghiệm chân không Citrate 9:1

Các bài viết liên quan

 Tên sản phẩm
Thể tích
Kích thước
Màu nắp
Hóa chất
Ống nghiệm chân không Citrate 9:1
1.8 ml
13 x 75
Màu xanh dương
Sodium Citrate
2.7 ml
13 x 75